2019.011_5216 33RD AVE S_WEBSITE_IMAGE.j

5216 33rd Ave S

 

Summary of Proposal:

This project is under Streamline Design Review to allow the construction of nine townhomes. The existing warehouse is to be demolished.

A guided informational site tour that is open to the public and community stakeholders is scheduled for October 5, 2019 from 10:00 am - 11:00 am. To request a translator for the scheduled site tour please call our office at 206.432.9121 with one week notice.

Address:

5216 33rd Ave S

Seattle, WA 98118

SDCI Project #:

3034598-LU

Project Contact:

Seth Hale

mas@masarchitecture.net

Additional Information:

- Seattle Service Portal at cosaccela.seattle.gov

- Seattle Department of Construction & Inspections at       

  seattle.gov/dpd/aboutus/news/events/DesignReview/UpcomingReview

- Seattle Department of Neighborhoods at 

  seattle.gov/neighborhoods/outreach-and-engagement

Please note that information collected in this outreach may be made public.

Tiếng Việt​

VIETNAMESE

5216 33rd Ave S

 

Tóm tắt đề án:
Dự án này đang được Streamline Design Review duyệt xét  để cho phép xây dựng chín căn nhà phố. Nhà kho hiện hữu sẽ bị phá hủy.

Một chuyến tham quan hiện trường có người hướng dẫn dành cho công chúng và các bên liên quan trong cộng đồng được sắp xếp vào ngày 5 tháng 10 năm 2019 từ 10:00 sáng - 11:00 sáng. Để yêu cầu thông dịch viên cho chuyến tham quan hiện trường nói trên, xin vui lòng gọi báo cho văn phòng chúng tôi một tuần trước  theo số 206.432.9121.

Địa chỉ:

5216 33rd Ave S

Seattle, WA 98118

Dự án Project #:

3034598-LU

Người Liên hệ của dự án:

Seth Hale

mas@masarchitecture.net

Thông tin thêm:

- Từ Cổng thông tin Dịch vụ Seattle tại trang web cosaccela.seattle.gov

- Từ Sở Xây dựng & Thanh tra Seattle tại trang web       

  seattle.gov/dpd/aboutus/news/events/DesignReview/UpcomingReview

- Từ Ban Láng giềng Seattle tại trang web 

  seattle.gov/neighborhoods/outreach-and-engagement

Xin lưu ý rằng thông tin thu thập trong việc Tham khảo ý kiến này có thể được công bố.

SOMALI

5216 33rd Ave S

 

Soo jeedin kooban:
Mashruucan waxa uu hoos imanaya Streamline Design Review kaasoo u oggolaanaya dhismaha sagaal guri oo laba dabaqle ah. Bakhaarka hadda ka dhisana waa la duminayaa.

Booqashada macluumaadka ee loogu talagalay dadweynaha iyo daneeyayaasha bulshada ayaa loo qorsheeyay 5 ka Oktoobar, 2019 laga bilaabo 10:00 ka subaxnimo - 11:00 ka subaxnimo. Fadlan soo wac xafiiskayaga 206.432.9121 si aad u codsato turjubaan loo qorsheeyay booqashada dhismaha na siina todobaad ogeysiis ah.

Cinwaan:

5216 33rd Ave S

Seattle, WA 98118

SDCI Project #:

3034598-LU

Kala xariir Mashruuca:

Seth Hale

mas@masarchitecture.net

Warbixin dheeraad ah:

- Seattle Service Portal at cosaccela.seattle.gov

- Seattle Department of Construction & Inspections at       

  seattle.gov/dpd/aboutus/news/events/DesignReview/UpcomingReview

- Seattle Department of Neighborhoods at 

  seattle.gov/neighborhoods/outreach-and-engagement

Fadlan la soco in macluumaadka laga soo ururiyo wacyigelintaan loo soo 
bandhigi karo bulshada.